Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

VZN č. 3/2016

 • Added: 30.12.2016   |   30 readings / views

OBEC CHRÁMEC

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E

C h r á m e c

č. 3/2016 zo dňa 25.11.2016

O MIESTNYCH  DANIACH A MIESTNOM POPLATKU

ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Návrh VZN:vyvesený na úradnej tabuli obce: 25.11.2016

zverejnený na internetovej stránke obce : 25.11.2016

dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 25.11.2016

dátum ukončenia pripomienkového konania : 09.12.2016

vyhodnotenie pripomienok k Návrhu VZN, dňa:

dátum zvesenia Návrhu VZN : 12.12.2016

Uznesenie OZ k VZN schválené dňa : 12.12.2016, č. 21/16

Vyhlásené VZN vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 13.12.2016

VZN nadobúda účinnosť dňom :01.01.2017

Marta Benedeková

starostka obce Chrámec

Obec Chrámec, Obecné zastupiteľstvo v Chrámci v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c),

§ 6 a § 11 ods. 4 písm d),e) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia :

Čl. 1

Základné ustanovenie

1.Obecné zastupiteľstvo v Chrámci v súlade s ustanovením zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov , sa ustanovujú podrobnejšie podmienky pre miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chrámec.

2.Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Chrámec.

D A Ň Z  P O Z E M K O V

Čl. 2

Základ dane

Správca dane ustanovuje na území obce Chrámec hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,4086 € /m2,

b) trvalé trávne porasty 0,0205 € /m2,

c) záhrady 1,3200 € /m2,

d) zastavané plochy a nádvoria 1,3200 € /m2,

e) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,3200 € /m2,

f) lesnépozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,0557 € /m2,

g) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,0557 €/m2,

h) stavebné pozemky 13,2700 € /m2.

Čl. 3

Sadzba dane

(1) Správca dane určuje pre pozemky na území obce Chrámec, okrem pozemkov nachádzajúcich sa v jednotlivej časti obce uvedenej v § 3 ods. 2 alebo pozemkov uvedených v ods. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, 0,30 %,

b) trvalé trávne porasty 1,25%,

c) záhrady 0,25%,

d) zastavané plochy a nádvoria, 0,25 %,

e) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,25%

f) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 1,00%,

g) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárskyvyužívané vodné plochy 1,00%,

h) stavebné pozemky 1,25%.

(2) Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,25 %,

b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,25 %.

D A Ň Z O  S T A V I E B

Čl. 4

Sadzba dane

(1 ) Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby.

(2) Správca dane určuje pre stavby na území obce Chrámec, okrem stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivých častiach obce uvedených v § 4 ods. 2 a 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia, ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

a) 0,04 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,07 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,10 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,13 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,

e) 0,299 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

f) 0,33 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

g) 0,17 € za ostatné stavby .

 1. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0, 06 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

D A Ň Z  B Y T O V

Čl. 5

Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane z bytov na území obce je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej

plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

(2) Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obceChrámec, okrem bytov nachádzajúcich

sa v jednotlivej časti obce uvedenej v § 5 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia je

za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome 0,070 €.

(3) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Chrámec je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:

a) 0,070 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

b) 0,330 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

 1. 0,130 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž .

Čl.6

Označenie platby dane daňovníkom

Daňovník označí platbu dane z nehnuteľnosti takto:

 1. pri platení ročnej daňovej povinnosti poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom uvádza

variabilný symbol číslo konania, konštantný symbol 0558, č.účtu v banke VÚB, a.s.,

IBAN : SK82 0200 0000 0000 2422 8392

 1. pri platení splátok dane poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom uvádza

variabilný symbol číslo konania, konštantný symbol 0558, č.účtu v banke VÚB, a.s.

IBAN: SK82 0200 0000 0000 2422 8392

 1. pri platení nedoplatku na dani poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom uvádza

variabilný symbol číslo konania, konštantný symbol 0558, č.účtu v banke VÚB, a.s.

IBAN : SK82 0200 0000 0000 2422 8392

d) pri úhrade exekučných nákladov poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom uvádza

variabilný symbol číslo konania, konštantný symbol 0558, č.účtu v banke VÚB, a.s.

IBAN : SK82 0200 0000 0000 2422 8392

Čl. 7

Daň za psa

(1) Ročná sadzba dane za jedného psa činí 3,50 €.

 1. Povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie je povinný majiteľ psa pri dovŕšení šiesteho mesiaca veku psa, podľa § 26 zákona.

Čl. 8

Daň z predajných automatov a za nevýherné hracie prístroje

(1).Sem patrí aj daň z predajných automatov a z nevýherných hracích prístrojov.

Čl. 9

Oslobodenie od povinnosti podania priznania k dani z nehnuteľnosti

 1. a) Obec

b) osoby s imunitou

c) kostol a kaplnka

d) nájomné sociálne byty

Čl. 10

Daň za užívanie verejného priestranstva

 1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,33 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Čl. 11

Miestny poplatok

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa ustanovenia v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. 12

Množstvový zber

V obci Chrámec je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby, podnikateľov a právnické osoby.

Čl. 13

Sadzba poplatku

1.) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo užíva nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnytý porast na iný účel ako na podnikanie je 0,0246 € za osobu a kalendárny deň , / poplatok na osobu a rok je 9,00 € /.

2.) Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,050 €.

Tento poplatok vyberá správca dane množstevným zberom .

Osoby,ktoré sa zdržiavajú menej ,než 185 dní na trvalom pobyte a donesú potvrdenie že poplatok za odpad je uhradený na prechodnom pobyte osoby,daň z odpadu v obci neplatia.

Osoby ktoré sa preukážu preukazom ZŤP,majú daňovú povinnosť v 70% hodnote zo sumy stanoveného poplatku,t.j. 6,30 € na osobu a rok.

Nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej zákon o odpadoch /

Obec Chrámec prijala v zmysle § 39 ods. 6 zákona o odpadoch opatrenia za nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, elektroodpadmi z domácnosti, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadoch od prevádzkovateľa kuchyne , v súlade s

§ 39 ods. 6 zákona o odpadoch.

Obec zaraďuje odpady podľa Katalógu odpadov nasledovne:

20 01 01 – papier a lepenka

20 01 02 - sklo

20 01 39 - plasty

20 01 40 - kovy

20 03 01 - zmesový komunálny odpad

20 03 07 - objemný odpad

20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia

- bioodpad,BRO - reštauračný odpad

Obec zhromažďuje odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadujúcim únikom. V obci sa komunálny odpad ukladá do kuka nádob 110, 120, 240 litrových, veľkoobjemových kontajnerov o objeme 1100 litrov, sklo do zelených kontajnerov na sklo, papier, plasty a kovy sa zbierajú do plastových vriec.

Zmesový komunálny odpad je z obce odvážaný dvakrát do mesiaca, plasty, sklo a kovy každé dva mesiace.

Nebezpečné odpady podľa druhov sa označujú určeným spôsobom a nakladá sa s nimi v súlade so

zákonom o odpadoch. Obec zabezpečí dvakrát do roka mobilný zber elektroodpadu a odpadu obsahujúceho nebezpečné časti.

Zneškodnenie odpadov a ich účelné zhodnotenie vykonáva oprávnená organizácia pri svojej činnosti

s ktorou má obec uzavretú Rámcovú zmluvu o dielo.

Obec vedie a uchováva evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá na evidenčných

listoch o ich zhodnotení a zneškodnení, zasiela ročné hlásenie o odpadoch na štatistický úrad.

Obec zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade

so zákonom o odpadoch.

Čl. 14

Daň za ubytovanie

1.Zariadenia v zmysle § 37 Zákona č.582/2004 Z.z.,slúžiace na prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacích zariadeniach na území obce sú povinné obci túto skutočnosť nahlásiť , daňová povinnosť je v sadzbe 0,50 € na osobu na jedno prenocovanie.

Čl. 15

Záverečné ustanovenie

 1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2016 zo dňa 30.11.2015

Obec s počtom obyvateľov

k 1. januáru

príslušného zdaňovacieho

obdobia

Záhrady,

zastavané plochy a nádvoria,

ostatné plochy

(v eurách/m2)

Stavebné

pozemky

(v eurách/m2)

do 1 000 obyvateľov

1,32

13,27

od 1 001 do 6 000 obyvateľov

1,85

18,58

od 6 001 do 10 000 obyvateľov

2,12

21,24

od 10 001 do 25 000 obyvateľov

2,65

26,55

nad 25 000 obyvateľov

3,31

33,19

obce, ktoré sú sídlom okresu

4,64

46,47

obce, ktoré sú sídlom kraja

5,31

53,11

Bratislava

5,97

59,74

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 01.01.2017

starostka obce Marta Benedeková

  Currently, there is no comment available

  Add comment