Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

VZN č. 2/2015

  • Added: 31.08.2015   |   36 readings / views

V Š E O B E C N E Z Á V  Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E

C h r á m e c

č. 2/2015 zo dňa 14.08.2015

O Z Á M E R E P R E N A J Í M A N I A N E H N U T E Ľ N É H O

M A J E T K U O B C E C H R Á M E C D O N ÁJ M U

F O R M O U V E R E J N E J O B C H O D N E J S Ú Ť A Ž E

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 14.08.2015

Uznesenie OZ k VZN :

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce

od do

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov, bol na zasadnutí OZ dňa 03.09.2015 predložený návrh Zámeru prenajímania nehnuteľného majetku Obce Chrámec do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže.

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Chrámec v tomto rozsahu :

- parc. č. 1602, orná pôda, výmera 873 m2,

- parc. č. 1603, orná pôda, výmera 703 m2,

- parc. č. 1790, orná pôda, výmera 1 9590 m2,

- parc. č. 1804, orná pôda, výmera 7358 m2,

- parc. č. 1809, orná pôda, výmera 1 1240 m2,

- parc. č. 1766, trvalé trávne porasty, výmera 2170 m2,

- parc. č. 1817, trvalé trávne porasty, výmera 5775 m2,

- parc. č. 1829, trvalé trávne porasty, výmera 3 1323 m2,

- parc. č. 1873, trvalé trávne porasty, výmera 2 2333 m2,

- parc. č. 2247, trvalé trávne porasty, výmera 1 4738 m2,

- parc. č. 2249, trvalé trávne porasty, výmera 2987 m2,

- parc. č. 2334, trvalé trávne porasty, výmera 1728 m2,

- parc. č. 2380, trvalé trávne porasty, výmera 1 2656 m2,

- parc. č. 2599, trvalé trávne porasty, výmera 3294 m2,

- parc. č. 1871, lesné pozemky, výmera 5687 m2,

- parc. č. 1901, lesné pozemky, výmera 9773 m2,

Nájom poľnohospodárskej pôdy v majetku obce sa odôvodňuje tým, že sa jedná o poľnohospodársku pôdu – ornú pôdu, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ktorú obec nevyužíva

a nie je ani predpoklad, že by uvedenú pôdu v blízkej budúcnosti mohla využívať.

Miesto zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Všetky informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, týkajúce sa predloženia návrhu

nájomnej zmluvy budú zverejnené na web stránke obce a na úradnej tabuli obce.

Podmienky, spôsob a kritéria

predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľného majetku

Obce Chrámec.

Podmienky súťaže :

1. Prenajímajú sa nehnuteľnosti výlučne na poľnohospodárske využitie pôdy.

2. Obchodná verejná súťaž bude upresnená po schválení VZN obecným zastupiteľstvom.

3. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh a ak podá navrhovateľ viac návrhov, všetky

budú zo súťaže vylúčené.

5. Forma podávania návrhov je písomná, predkladá sa „Návrh nájomnej zmluvy“.

6. Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy – určí sa na zasadnutí OZ.

7. Nájom sa uzatvorí na dobu od s výpovednou dobou 3 mesiace.

8. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľnosti prenajmú je najmenej 1% z hodnoty

poľnohospodárskej pôdy.

9. Ohliadku nehnuteľnosti umožní vyhlasovateľ záujemcovi po telefonickom dohovore na č.t.

047/5593223 priamo v teréne, prípadne náhľadom do mapových podkladov.

10. Vyhodnotenie predložených návrhov sa uskutoční po schválení VZN obecným zastupiteľstvom ,

komisiou zloženou z 3 členov, schválená obecným zastupiteľstvom. Komisia vyhodnotí návrhy

hneď po otvorení obálok.

11. Oznámenie vybranej ponuky : do troch dní od vyhodnotenia súťaže.

12. Uzatvorenie nájomnej zmluvy : do 31.10.2015.

13. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

jej zverejnenia.

14. Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle §47 a

zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.

15. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť

ponúknutá na nájom nvrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri

posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

Kritéria hodnotenia návrhov :

1. Kritérium hodnotenia predložených návrhov je najvyššia cenová ponuka.

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude

priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto

bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.

3. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom viacerými navrhovateľmi za splnenia

súťažných podmienok rozhodne komisia podľa zamerania využiteľnosti pôdy a jej zhodnotenia.

4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a

ďalších miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.

Podanie návrhu :

Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke s viditeľným označením-

textom:

NEOTVÁRAŤ - OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - PRENÁJOM

NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU v k. ú. Chrámec

Písomný návrh je potrebné doručiť poštou ( rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej

pečiatky ) na adresu : Obec Chrámec, Chrámec 38, 980 42 Rimavská Seč, alebo podať osobne

na Obecný úrad, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke : „Prijaté: poradie návrhu,

dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.

Povinné náležitosti návrhu na nájom nehnuteľnosti:

- návrh nájomnej zmluvy

- presné označenie navrhovateľa

- ( fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo, IČO, meno

- konajúcej osoby/zástupcu, výpis z obchodného alebo živnostenského registra, telefónne číslo,

- fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo )

- označenie predmetu nájmu

- cenový návrh

- podnikateľský zámer využiatia pôdy

- záväzok, že prevezme od prenajímateľa všetky ponúkané nehnuteľnosti tak, ako sú uvedené

a v existujúcom stave,

- súhlas s podmienkami súťaže

- návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečeiatka a podpis konajúcej osoby).

V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní návrhov

zo súťaže vylúčený.

V Chrámci, dňa 14.08.2015 Marta Benedeková

starostka obce

    Currently, there is no comment available

    Add comment