Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

PHSR obce Chrámec 2014-2020

  • Added: 19.06.2017   |   100 readings / views
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
CHRÁMEC
pre obdobie 2014-2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
2
OBSAH
1. Úvod ................................................................................................................................... 3
2. Vízia ................................................................................................................................... 3
3. Socio-ekonomická analýza ................................................................................................. 3
3.1 Ľudské zdroje .................................................................................................................. 4
3.1.1 Demografická situácia obce ..................................................................................... 4
3.1.2 Vzdelávanie, vzdelanosť .......................................................................................... 9
3.2 Kultúra a spoločenský život .......................................................................................... 11
3.3 Ekonomické využitie zdrojov ........................................................................................ 12
3.3.1 Podnikateľská sféra ................................................................................................ 12
3.3.2 Nezamestnanosť, zamestnanosť ................................................................................. 14
3.3.2.1 Nezamestnanosť ................................................................................................... 14
3.3.2.2 Zamestnanosť, trh práce ....................................................................................... 17
3.4 Materiálne zdroje ........................................................................................................... 18
3.4.1 Bývanie a bytový fond ........................................................................................... 19
3.4.2 Infraštrukturálne vybavenie ........................................................................................ 20
3.4.3. Voľné objekty využiteľné pre rozvoj obce ............................................................ 21
3.5 Prírodné zdroje ............................................................................................................... 21
3.6 Cestovný ruch ................................................................................................................. 21
4. SWOT analýza obce ............................................................................................................. 23
5. Rozvojová stratégia .............................................................................................................. 24
5.1 Ciele a priority ................................................................................................................ 24
5.2 Opatrenia a aktivity ........................................................................................................ 24
6. Akčný plán obce ................................................................................................................... 28
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
3
1. Úvod Úvod Úvod Úvod
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Chrámec je základným programovým a výkonným dokumentom spracovaným na úrovni obce v rámci partnerstva lokálnej samosprávy, podnikateľského sektora a mimovládnych organizácií z územia obce.
Pri jej spracovaní bola použitá metodika navrhnutá Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s cieľom zjednotiť proces spracovávania PHSR a jeho obsah podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR bude skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.
Navrhuje systematickú a funkčnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce zameranú na realizáciu všestranného ekonomického a sociálneho rozvoja:
 čerpá najmä zo znalostí miestnych aktérov a odborníkov, ktorí najlepšie poznajú miestne problémy, potreby a rozvojové možnosti mesta
 umožňuje partnerom spoluúčasť na programovaní a kontrole stratégie ekonomického a sociálneho rozvoja obce
 pomáha zvyšovať všeobecné povedomie o potrebách obce a regiónu
2. Vízia Vízia
„Obec ležiaca vo vidieckom prostredí, kde sú obyvatelia vzdelaní, zamestnaní a spokojní so životom ...“
3. Soci álna a álna a ekonomická analýza ekonomická analýza ekonomická analýza ekonomická analýza ekonomická analýza ekonomická analýza ekonomická analýza
Všeobecné úvodné informácie.
Obec Chrámec sa nachádza v južnej časti okresu Rimavská Sobota v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Je členom mikroregiónu Dolný Gemer. V obci sa nachádza materská škola. Cez kataster obce tečie potok Mačkáš a rieka Rimava. Nachádza sa tu aj veľký rybník.
Obec leží v nadmorskej výške 184 metrov nad morom, kataster obce patrí do teplej klimatickej oblasti s priemernou ročnou teplotou 8-9 stupňov Celzia. Kataster obce má 1284 ha. V súčasnosti má 443 obyvateľov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
4
História obce
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244 v darovacej listine Bélu IV., pod názvom Haramucz. Územie obce bolo údajne obývané už v 10. storočí. Pravdepodobne z tohto obdobia pochádzajú pevnosti „Pogányvár, Mihályvár a Birínvár. Prvým majiteľom Birínváru boli z rodu Széchyovcov. Zakladatelia obce sú z rodu Hont-Pázmány. Kostol obce je vysvetený Svätému Michalovi patril k prvým v údolí Rimavy a v roku 1 802 bol obnovený. Dedinu dobili aj Husiti, ktorí ale podstatne neovplyvnili obyvateľov.
3.1 Ľudské zdroje
3.1.1 Demografická situácia obce
Obec Chrámec má 443 obyvateľov. Oproti negatívnym trendom v regióne a celkovo na Slovensku, je počet obyvateľov stabilný, dokonca má rastúcu tendenciu, čo je následkom sťahovania sa sociálne slabších vrstiev obyvateľstva na vidiek za lacnejším životom.
Tabuľka 1- Základné demografické ukazovatele
OBYVATEĽSTVO
SPOLU
predproduktívne
produktívne
poproduktívne
absol.
%
absol.
%
absol.
%
absol.
2013
ženy
60
26,3
122
53,5
46
20,2
228
muži
60
27,9
133
61,8
22
10,3
215
spolu
120
27
255
57,5
68
15,5
443
2012
ženy
62
29,2
104
49
46
21,8
212
muži
60
30,1
119
59,5
21
10,4
200
spolu
122
29,6
223
54,1
67
16,3
412
2011
ženy
63
30,2
91
43,7
54
26,1
208
muži
58
29
118
59
24
12
200
spolu
121
29,6
209
51,2
78
19,2
408
2010
ženy
66
30,8
94
43,9
54
25,3
214
muži
60
29,8
113
56,2
28
14
201
spolu
126
30,3
207
49,9
82
19,8
415
2009
ženy
63
30,8
88
43,1
53
26,1
204
muži
60
31,5
99
52,1
31
16,4
190
spolu
123
31,2
187
47,5
84
21,3
394
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
5
Graf 1- Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2009-2013


Z údajov ďalej vyplýva, že v obci žije viac žien ako mužov a tento trend má dlhodobí charakter, ktorý treba brať do úvahy hlavne v plánovaní mechanizmov na zníženie nezamestnanosti a vytvárania nových pracovných miest v obci. Ide o to, aby sa pracovné príležitosti vytvárali aj pre ženy a bola pri tom zohľadnená aj rodová rovnosť – indikátor projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a ESF.
Graf 2- Zloženie obyvateľov podľa veku

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
6
Faktor, ktorý pôsobí ešte pozitívnejšie ako stabilný počet obyvateľov je index starnutia (pomer poproduktívneho a predproduktívneho obyvateľstva). Ten sa v roku 2013 pohyboval na úrovni 212,5%, čo je hodnota lepšia ako v Banskobystrickom kraji (103,34%). Tieto fakty hovoria o zvyšujúcej sa tendencii počtu mladých obyvateľov a následnom postupnom zvyšovaní počtu obyvateľstva obce, čo z dlhodobého hľadiska môže znamenať dopyt na zvyšovanie atraktivity obce pre mladých a ich rodiny, aby zostali, alebo sa prisťahovali do obce a prišli ku kvalitnému bývaniu.
Tabuľka 2- Prirodzený prírastok obyvateľstva obce

Rok
2009
2010
2011
2012
2013
Prirodzený prírastok
9
10
6
3
9
Prirodzený úbytok
2
5
7
4
2
Demografické saldo*
7
5
-1
-1
7
*Demografické saldo = prírastok – úbytok
Hodnoty prirodzeného prírastku ukazujú v poslednom roku prírastok, na rozdiel v iných malých obciach v regióne. Poukazujú na vyšší záujem ľudí pracovať a žiť v obci. Ak táto tendencia bude pokračovať v horizonte nasledujúcich rokov bude treba vytvoriť mechanizmy na zamestnávanie obyvateľov obce a riešiť ich bytovú situáciu. Riešiť tento trend bude výzvou pre komunitu obce v horizonte najbližších rokov.
Graf 3- Prehľad prirodzeného prírastku obyvateľov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
7
Tabuľka 3- Migračné saldo obyvateľstva obce
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
Prírastok
0
18
13
9
28
Úbytok
9
2
19
4
4
Migračné saldo*
-9
16
-6
5
24
* Migračné saldo = prírastok - úbytok
Migrácia obyvateľstva je z globálneho hľadiska pozitívna, čo preukazuje relatívne vysokú atraktivitu obce v jej blízkom regióne. Hoci má obec dobré migračné kondície v porovnaní s obcami v okrese, pri analýze vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva a prirodzeného prírastku obyvateľstva je jasné, že občania prichádzajúci do obce nebudú schopní vlastnými silami uplatniť sa na trhu práce.
Odsťahovanie je typické najmä pre mladšiu a vzdelanejšiu skupinu obyvateľov do regionálnych centier, najmä do Rimavskej Soboty a zahraničia, ale aj do vzdialenejších miest podobne ako aj v iných obciach regiónu, čo znižuje konkurencieschopnosť obce. Dôvodom odsťahovania sa je v prevažnej miere vysoká nezamestnanosť a sociálna neistota, ktorá panuje v celom regióne. V tejto oblasti sa vyžaduje intervencia štátu, nakoľko problematiku nedostatku príležitostí obec sama nedokáže vyriešiť.
Graf 4- Prehľad migrácie obyvateľstva

Tabuľka 4- Náboženské zloženie obyvateľstva obce

Náboženské vyznanie / cirkev
počet
% obyvateľstva
Rímskokatolícka cirkev
180
40,6
Gréckokatolícka cirkev
0
0,0
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
0
0,0
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
8
Reformovaná kresťanská cirkev
144
32,6
Evanjelická cirkev metodistická
10
2,2
Cirkev československá husitská
0
0,0
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
0
0,0
Ostatné
1
0,2
Bez vyznania
70
15,8
Nezistené
38
8,6
Spolu
443
100
Náboženská štruktúra obyvateľstva neprešla v poslednom období žiadnymi výraznými zmenami, prevláda Rímskokatolícke náboženstvo. Spolunažívanie náboženských skupín je úplne bezproblémové, v súlade s celospoločenským trendom, náboženstvo nehrá významnú úlohu pri každodennom spolužití občanov. Možno konštatovať, že zmena sa neočakáva ani v dlhodobom časovom horizonte 7 – 10 rokov a dlhšie.
Graf 5- Náboženské zloženie obyvateľstva
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
9
Tabuľka 5- Národnostné zloženie obyvateľstva obce

Počet obyv.
Národnosť
Slov.
Maď.
Róms.
Česk.
Morav.
Rusín.
Nem.
Ukraj.
Pol.
Iná
443
56
242
141
4
0
0
0
0
0
Ako je to pre región typické, obyvateľstvo je maďarskej národnosti. Ako aj iných okolitých obciach okresu aj Chrámec má početnú Rómsku komunitu. Spolunažívanie občanov rôznych národností je väčšinou bezproblémové.
Graf 6- Národnostné zloženie obyvateľstva
3.1.2 Vzdelávanie, vzdelanosť
Vzdelanostná úroveň obyvateľov obce je pod priemerom v porovnaní s mnohými okolitými obcami a jej štruktúra je slabou stránkou obce, keď dosahuje hodnoty nižšie, ako sú na úrovni kraja, resp. SR. Ak berieme do úvahy len dospelé obyvateľstvo (bez detí do 16 rokov), 45,60% obyvateľov má základné vzdelanie (priemer v Banskobystrickom kraji je okolo 10%), 11,30% má učňovské vzdelanie bez maturity, negatívnym ukazovateľom je početobyvateľov s maturitou, ktoré dosahuje hodnotu 14,80%, čo je ale pod krajským priemerom – 44%. 2,50% obyvateľstva má vysokoškolské vzdelanie, čo je tiež menej ako krajský priemer (9%) a je to výrazne horší pomer ako v niektorých okolitých obciach.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
10
Vzdelanostná úroveň obyvateľov je pod krajským priemerom. Platí to aj v porovnaní s okolitými obcami. Vzdelanostná štruktúra nie je celkovo v súlade s požiadavkami trhu práce, najmä čo sa týka starších obyvateľov. Chýba systém celoživotného vzdelávania a vzdelávania prispôsobeného požiadavkám trhu práce, čo by zvýšilo konkurencieschopnosť a flexibilitu občanov umiestniť sa na trhu práce dlhodobo.
Tabuľka 6- Vzdelanostná úroveň obyvateľstva

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania
Spolu
v %
Základné
202
45,6
Učňovské (bez maturity)
50
11,3
Stredné odborné (s maturitou)
13
2,9
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
0
0,0
Úplné stredné odborné (s maturitou)
24
5,4
Úplné stredné všeobecné
29
6,5
Vyššie
0
0,0
Vysokoškolské bakalárske
0
0
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorandské
11
2,5
Vysokoškolské doktorandské
0
0,0
Ostatní bez udania školského vzdelania
0
0,0
Ostatní bez školského vzdelania
0
0,0
Deti do 16 rokov
114
25,8
Súhrn
443
100
Graf 7- Štruktúra vzdelanostnej úrovne obyvateľstva
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
11
Čo sa týka infraštruktúry vzdelávania, obec nie je dobre vybavená. Prevádzkuje len materskú školu a deti na základnú školu chodia autobusovou prepravou do Rimavskej Seči. Materská škola nie je využívaná na maximum svojej kapacity, čo je spôsobené zvyšujúcou pôrodnosťou v obci. Ak tento trend bude pokračovať v obci kapacita materskej školy bude v najbližších rokoch nedostatočná a bude ju treba rozšíriť.
3.2 Kultúra a spoločenský život
Spoločenský život, najmä čo sa týka kultúry je vzhľadom na veľkosť obce málo rozvinutý. Obyvatelia, najmä mladšia generácia už neprejavujú taký vysoký záujem o rozvoj kultúry a tradícií obce a regiónu ako to bolo v minulosti. K tomuto trendu ďalej prispieva aj postupná generačná výmena a s tým spojený nový životný štýl obyvateľov.
V obci sú ale aj aktívni občania, ktorí sa snažia o zlepšenie situácie v tomto smere. Ide o členov telovýchovnej jednoty, ženského spevokolu, červeného kríža a požiarnikov, ktorý majú dobrú členskú základňu. V obci nepracuje žiadne občianske združenie.
Tieto organizácie sa snažia vyvíjať aktivity smerujúce k rozvoju kultúry, tradícií, trávenia voľného času a športu. Sú jadrom, ktoré môže prispieť k motivácií ostatných občanov k účasti na aktivitách v obci.
Spoločenské organizácie, ktoré sa v obci nachádzajú:
Názov organizácie
Počet členov
Klub Telovýchovnej jednoty
14
Folklórne tanečné skupiny: I. kategória
12
II. kategória
10
Poľovnícke združenie Nimród
15
Ženský spevokol reformovanej cirkvi
10
Červený kríž
45
Dobrovoľný požiarny spolok
32
Spoločenské a kultúrne aktivity, festivaly, ktoré sú v obci pravidelne organizované:
Názov aktivity
Dátum organizovania
Deň obce, kultúrne a športové podujatie
Júl 25-26
Obec je k rozvoju spoločenského a kultúrneho života vybavená dobre, má dostupný kultúrny dom v nevyhovujúcom technickom stave, vyžaduje rekonštrukciu, aby spĺňala štandardy súčasných požiadaviek a noriem na stavby podobného charakteru. Ďalej je dostupná obecná knižnica a futbalové ihrisko, ktoré je využívané, najmä mladšími obyvateľmi.
Tretí sektor je nerozvinutý, v obci nepracuje ani jedno občianske združenie.Chýbajú komunitné a rozvojové aktivity, ako aj komunitné centrum obce, ktoré by podobné aktivity mohlo združovať a zastrešovať. Celkovo tento stav prispieva k nízkemu potenciálu využitia externých rozvojových zdrojov (Štrukturálne fondy, štátne dotácie, nadácie a granty).
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
12
3.3 Ekonomické využitie zdrojov
3.3.1 Podnikateľská sféra
Vzhľadom na počet obyvateľov je podnikateľské prostredie dobré, keď v obci funguje 17 podnikateľských subjektov. Ich štruktúra je zameraná najmä na výrobu, služby a poľnohospodárstvo. Nakoľko nejde o typickú poľnohospodársku obec, pád poľnohospodárstva v regióne nespôsobil také veľké problémy, ako v iných lokalitách, kde bolo poľnohospodárstvo hlavným zamestnávateľom občanov.
Počet podnikateľských subjektov v posledných rokoch vzrástol, čo poukazuje na stabilitu podnikateľského prostredia v obci, čo je dobrým smerom na vytváranie pracovných miest v obci a samo zamestnávanie občanov.
Tabuľka 7- Vývoj počtu podnikateľských subjektov v obci
Rok
Počet podnikateľských subjektov v obci
Z toho ziskových
2013
6
4
2012
6
5
2011
6
4
2010
5
5
2009
5
5
Tab. č. 8 – Prehľad počtu subjektov pôsobiacich v obci a počtu ich zamestnancov
Počet subjektov
Počet zamestnancov
Primárna sféra
Poľnohospodárstvo
0
0
SHR
1
1
Teheľňa
0
0
Strojárstvo
0
0
Elektrotechnika
0
0
Textilný priemysel
0
0
Obuvnícky priemysel
0
0
Spolu primárna sféra
1
1
Sekundárna sféra
Píla
0
0
Pekáreň
0
0
Stavebná firma
0
0
Klampiar
0
0
Krajčírstvo
0
0
Stolárstvo
1
1
Zámočníctvo
0
0
Tesár
0
0
Aranžérstvo
0
0
Spolu sekundárna sféra
1
1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
13
Terciárna sféra
Služby poľnohospodárstvu
0
0
Služby cestovného ruchu
0
0
Rozličný tovar
2
1
Drogéria
0
0
Priemyselný tovar
0
0
Mäso
0
0
Obuv
0
0
Textil
0
0
Nábytok
0
0
Reštaurácia
0
0
Hostinec
1
1
Kaderníctvo
0
0
Kozmetika
0
0
Oprava
0
0
Bazár
0
0
Stavebniny
0
0
Zberňa šatstva
0
0
Veľkosklad
0
0
Predaj plynu
1
0
Plynoservis
0
0
Iné
0
0
Spolu terciárna sféra
4
2
Spolu všetky sféry
6
4
Primárna sféra:
V sektore poľnohospodárstva nevykonáva činnosť žiaden podnikateľský subjekt.
Klasické plodiny, ktoré boli v obci pestované strácajú svoju konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Životné prostredie a tradícia poľnohospodárstva v rodinách by mohla vytvárať vhodné predpoklady pre špecializovanú výrobu (napr. bioprodukty, energetické rastliny, netradičné plodiny a pod.). Je potrebná modernizácia poľnohospodárstva avšak v spojení s jeho reštrukturalizáciou.
V obci je najväčším zamestnávateľom sektor služieb.
Sekundárna sféra
Je v obci zastúpená stolárstvom.
Terciárna sféra
Terciárna sféra je zastúpená najmä typickými službami ako obchody, hostinec a predajňa plynu. Štyri subjekty v tejto sfére zamestnáva 2 ľudí.
Čo sa týka výhľadov do budúcnosti, obec a jeho okolitý región majú predpoklady na tvorbu nových pracovných miest v niekoľkých oblastiach:
 cestovný ruch, najmä v spojení s agroturistikou
 spracovateľský priemysel napojený na miestne danosti a tradíciu výroby,
 znovu oživenie poľnohospodárstva, najmä tradičných plodín, bioproduktov, energetických rastlín a biomasy
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
14
 výroba miestnych tradičných výrobkov, najmä v prepojení na cestovný ruch
 služby obyvateľom
 sociálna sféra
 odpadové hospodárstvo
Bariéry, ktoré zabraňujú rozvoju podnikateľských aktivít:
 geografická izolovanosť obce od regionálnych centier rozvoja
 nedostatočná infraštruktúra – absencia vhodných objektov, kanalizácie, miestnych komunikácií
 nízka kúpyschopnosť obyvateľstva, slabý trh
 nedostatok štátnych intervencií
 nízka úroveň podnikateľského ducha občanov
 odchod vzdelaných občanov do vyspelejších regiónov
3.3.2 Nezamestnanosť, zamestnanosť
3.3.2.1 Nezamestnanosť
Tabuľka 8- Vývoj a štruktúra nezamestnanosti (k 31.12. príslušného roka)

Rok
Obyv.
Obyv.ženy
EAO*
ženy
EAO
muži
EN**
ženy
EN
muži
EN
Miera nezamestnanosti v obci
2013
443
228
122
133
48
45
93
21,00
2012
412
212
104
119
51
47
98
23,80
2011
408
208
91
118
50
46
96
23,50
2010
415
214
94
113
53
49
102
24,60
2009
394
204
88
99
50
40
90
22,80
Miera nezamestnanosti sa už dlhodobo pohybuje nad úrovňou 20%, s nepravidelnou tendenciou. Je to jav v súlade s okresným priemerom.
Obyvatelia zväčša pracujú v mieste bydliska a v okolitých obciach, v regionálnych centrách (Rimavská Sobota, Tornaľa), ale aj v zahraničí. Ide najmä o prácu v sektore poľnohospodárstva, stavebníctva a ľahkého priemyslu.
Keďže sa v posledných rokoch hospodárska situácia v regióne výrazne nezmenila, nevznikli nové pracovné miesta, miera nezamestnanosti zostáva významným problémom. Je typická dlhodobá nezamestnanosť, spolu s negatívnymi sprievodnými javmi ako apatia občanov, stratené pracovné návyky a motivácia pracovať, znížená životná úroveň, existenčné problémy.
Negatívne efekty dlhodobej nezamestnanosti v kombinácií so zníženou životnou úrovňou spôsobujú nízku kvalitu a najmä konkurencieschopnosť nezamestnaných občanov na trhu práce. Očakávaný posun investorov zo západného Slovenska smerom
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
15
na východ môže prispieť k vytváraniu nových pracovných miest v regióne. Avšak bez zavedenia foriem celoživotného vzdelávania a rekvalifikácií nebudú občania schopní zodpovedať požiadavkám moderných zamestnávateľov. Výrazným problémom je geografická izolovanosť celého regiónu, čo sťažuje každodenné cestovanie za prácou do regionálnych centier. Takže aj v prípade úspešného prilákania investícií do týchto miest sa miestni obyvatelia buď rozhodnú necestovať, alebo sa z obce odsťahujú. Ďalším problémom je apatia a nízka motivácia nezamestnaných, sprevádzaný nízkou mobilitou a informovanosťou týchto občanov. V tejto oblasti je potrebná účinná intervencia štátu nakoľko fenomén dlhodobej nezamestnanosti obec vlastnými silami nedokáže vyriešiť.
Graf 8- Vývoj miery nezamestnanosti
Tabuľka 9- Veková štruktúra nezamestnaných obyvateľov

Vekové rozpätie
Evidovaných celkom
% podiel
do 19 rokov
2
2,1
od 20 –29 rokov
22
23,7
od 30 – 39 rokov
25
26,9
od 40 – 49 rokov
34
36,6
50 a viac
10
10,7
Spolu
93
100
Najväčšiu skupinu nezamestnaných občanov tvorí veková kategória 40-49 rokov, u ktorej sa najviac preukazuje zmena štruktúry hospodárstva a úpadok poľnohospodárskej produkcie. Je to zároveň skupina, ktorá má najväčšie problémy pri zaradení sa na trh práce. Je potrebné vykonať aktívne opatrenia na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti ľudských zdrojov na trhu práce. Druhou najväčšou skupinou nezamestnaných sú občania s vekovým rozpätím 30 – 39 rokov a skupina s rozpätím 20 – 29 rokov.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
16
Jednou z alternatív riešenia dlhodobej nezamestnanosti by mohol byť model zamestnávania ľudí v drobných obecných službách za pomoci podporných mechanizmov úradu práce. Druhou možnosťou je zamestnávanie občanov v rámci projektov financovaných EÚ a to hlavne z ESF.
Graf 9- Veková štruktúra evidovaných nezamestnaných
Tabuľka 10- Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných obyvateľov
Stupeň vzdelania
Evidovaných celkom
% podiel
Bez vzdelania
0
0
Základné vzdelanie
75
80,7
Učňovská škola
7
7,5
SOU
8
8,6
SOU s mat.
0
0
Gymnázium
0
0
ÚSO
3
3,2
Vyššie
0
0

0
0
Spolu
93
100
Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných ukazuje najväčší podiel medzi obyvateľmi s nižšou vzdelanostnou úrovňou, čo je následok úpadku poľnohospodárstva a sezónnych prác. Bude potrebné zvýšiť vzdelanostnú úroveň tejto skupiny obyvateľov, tak, aby ich schopnosti zodpovedali aktuálnym požiadavkám trhu práce.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
17
Graf 10- Vzdelanostná úroveň nezamestnaných obyvateľov

3.3.2.2 Zamestnanosť, trh práce
Tabuľka 11- Odvetvia hospodárstva v ktorých obyvatelia obce pracujú
Odvetvie hospodárstva
Spolu
Z toho v obci
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
6
0
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
0
0
Ťažba nerastných surovín
0
0
Priemyselná výroba
33
0
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
3
1
Stavebníctvo
3
0
Veľkoobchod a maloobchod
9
2
Hotely a reštaurácie
2
0
Doprava, skladovanie a spoje
1
0
Peňažníctvo a poisťovníctvo
0
0
Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby
0
0
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
5
2
Školstvo
1
1
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
6
2
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
5
2
EA bez udania odvetví
5
0
Spolu
79
10
Najväčším zamestnávateľom obyvateľov obce je sektor priemyselnej výroby a služby. Ďalšími zamestnávateľmi je verejná správa a poľnohospodárstvo. Súkromný sektor však v posledných rokoch narastá, ale nevytvára nové pracovné miesta. Silným zamestnávateľom sa môže stať aj miestna samospráva a to vďaka grantom na projekty financované EÚ – ESF. Bez reštrukturalizácie miestneho hospodárstva ako aj silnejšej podpory pre začínajúcich podnikateľov sa táto tendencia pravdepodobne udrží aj naďalej.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
18
Prírodné a materiálne danosti obce sú pritom nanajvýš vhodné pre rozvoj moderného poľnohospodárstva prípadne cestovného ruchu zameraného na agroturistiku, pešiu turistiku a rybolov.
Graf 11- Vývoj počtu podnikateľských subjektov v obci

3.4 Materiálne zdroje
Čo sa týka materiálnej vybavenosti obcí, najmä infraštruktúrou, je v porovnaní s okolitými, najmä menšími obcami pomerne rozvinutá. Je však často zastaralá, prípadne nedokončená. Veľkým problémom pri rozvoji infraštrukturálneho vybavenia obce je častý jav nevysporiadaných majetkov. Je to brzdiaci element najmä v nadväznosti na využitie štrukturálnych fondov na rozvoj verejnej infraštruktúry.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
19
3.4.1 Bývanie a bytový fond
Tabuľka 12- Stav bytového fondu
Počet
Rodinné domy
Bytové domy
Spolu
V nich byty spolu
Domov spolu
118
2
120
152
Trvale obývané domy
113
2
115
147
v [%]
95,7
100
95,8
96,7
Vlastníctvo b. družstvo
0
0
0
0
Vlastníctvo obec
0
2
2
16
Vlastníctvo FO
118
0
118
136
Vlastníctvo PO
0
0
0
0
Vlastníctvo ostatné
0
0
0
0
Neobývané
5
0
5
5
Priemerný vek domu
60
1
61
Bytový fond obce je trvalo obývaný na 90%. V súlade s trendom odchodu mladej generácie a starnutím obyvateľstva očakávame zvýšenie tohto podielu. Voľné domy sú využiteľné pre rozvoj podnikania, najmä cestovného ruchu.
Tabuľka 13- Vek domového fondu
Obdobie výstavby
bytov
V rodinných domoch
V bytových domoch
V domovom fonde spolu
Do roku 1945
12
12
1946-1970
86
86
1971-1980
7
7
1981-1990
8
8
1991-2001
5
5
Spolu
118
118
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
20
3.4.2 Infraštrukturálne vybavenie
Dopravná infraštruktúra
Cestná doprava
Obec sa nachádza na odbočke cesty, ktorá spája väčšinu obcí mikroregiónu s regionálnymi centrami – Tornaľou, Rimavskou Sobotou, Fiľakovom a Lučencom.
Stále cestné hraničné prechody sa najbližšie nachádzajú v a obci Kráľ, ktoré sú cca. 15 km vzdialené od obce.
Miestne komunikácie 3,2 km sú asfaltové, s dobrým pokrytím celej obce. Ich kvalita je však premenlivá, keďže obec nemá dostatok zdrojov na úplnú rekonštrukciu, len na základnú údržbu. Problematické sú cesty hlavne v zimných mesiacoch a tým aj dostupnosť centier.
Železničná doprava
V katastri obce neprechádza železničná trať, najbližšie napojenie na železnicu je možné na stanici v Rimavskej Seči, ktorým prechádza trať Zvolen – Košice.
Základná a environmentálna infraštruktúra
Plyn
Obec nie je plynofikovaná. Občania používajú tuhé (neobnoviteľné) palivo, čo zvyšuje zaťaženie prírodného prostredia.
Pitná voda
Chrámec nemá vybudovaný vlastný vodovod. Je to teda nevýhoda, najmä pri možnosti rozvoja podnikania a cestovného ruchu.
Kanalizácia a ČOV
V obci nie je dostupná kanalizácia, ani ČOV. Tento nedostatok je limitujúcim faktorom ďalšieho hospodárskeho i sociálneho rozvoja obce a bude ho v nasledujúcom období riešiť.
Odpadové hospodárstvo
V obci momentálne funguje separovaný zber TKO.
Komunikačná infraštruktúra
V obci sú dostupné všetky siete mobilných operátorov. Internet je takisto dostupný, momentálne prostredníctvom dial-up pripojenia, ISDN a mobilného pripojenia. Širokopásmový internet v obci ešte nie je dostupný. Obcou neprechádzajú regionálne trasy TI.
Momentálne v obci neexistuje verejný prístupový bod k internetu.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
21
Spoločenská infraštruktúra (infraštruktúra voľného času)
Pre rozvoj kultúrnych a voľno časových aktivít je obci dostupný kultúrny dom, futbalové ihrisko a knižnica. Kultúrny dom nie je v dobrom technickom stave a z toho dôvodu je aj málo využívaný. Pre spoločenské aktivity slúžia aj verejné priestranstvá obce, ktoré sú však už horšom technickom stave s potrebou ich obnovy.
3.4.3. Voľné objekty využiteľné pre rozvoj obce
Samotná obec nemá dostupné voľné a nevyužité objekty. Všetky domy v obci disponujú majiteľmi.
3.5 Prírodné zdroje
Využitie pôdy
Spolu
Poľnohospodárska pôda (ha)
Nepoľnohospodárska pôda (ha)
Orná
pôda
Trvalé kultúry
TTP
Spolu
Lesná
Pôda
Vodná pôda
Zastavaná pôda
Ostatná
pôda
Spolu
1284
667,9
0
326,1
994
251,20 0
0
37,4
1,4
290
Lesy
Celková výmera
Z toho
FO
Obchodné spol.
Cirkvi
Spoločen-stvá
Družstvá
Obec
251,2
0
0
0
229,6
21,6
0
Obec sa nachádza v krásnom prírodnom území a v jeho katastri sa nachádza aj rybník, ktorí
má v sebe značný potenciál rozvoja cestovného ruchu, hlavne v letných mesiacoch.
3.6 Cestovný ruch
Charakteristika obce, ktorá je problematická pri rozvoji priemyslu – geografická izolovanosť, poľnohospodárske tradície sú výraznými výhodami pri potenciálnom rozvoji cestovného ruchu.
Aj keď je CR momentálne len marginálnou časťou miestneho hospodárstva, obec má dobré vlohy na jeho ďalší rozvoj: výborné klimatické podmienky v letnej sezóne, čisté prírodné prostredie s nezaťaženým priemyslom, blízkosť štátnych hraníc, zachovalosť tradícií a zvykov a samozrejme veľká vodná nádrž.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
22
Prostredie je tak výnimočne vhodné na rozvoj vidieckej turistiky, pešej a cyklistickej turistiky, v letnej aj zimnej sezóne, rybárčenie aj kúpanie.
Slabinou obce je vybavenie službami a infraštruktúrou cestovného ruchu. V obci sa nenachádza stravovacie zariadenie. Chýbajú ubytovacie kapacity aspoň na štandardnej úrovni. Chýbajú ostatné doplnkové služby na oddych, relaxáciu a trávenie voľného času, absentujú nosné produkty CR, sprievodné podujatia, ako aj komplexný marketing a poskytovanie informácií o možnostiach v regióne. Pre rozvoj pešej aj cyklistickej turistiky je potrebné kvalitné značenie jednotlivých trás.
K rozvoju CR v obci chýba komplexný prístup k problematike na úrovni mikroregiónu. Chýba spoločná stratégia rozvoja CR. Takisto je nedostatočný marketing lokality.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný odborným tímom Hprogress, s.r.o.
23
4. SWOT analýza obce
Silné stránky
 Čisté prostredie obce
 Strategická poloha obce
 Dobrá občianska vybavenosť
 Biotopy v katastri obce
 Jazero
 Dobrá demografická skladba obyvateľstva
 Vhodné danosti pre rozvoj cestovného ruchu
 Vhodné danosti pre rozvoj poľnohospodárstva
Slabé stránky
 nevysporiadaný obecný majetok
 v obci nie je rozvojová nezisková organizácia
 nie je dokončená základná infraštruktúra
 prihraničná oblasť ďaleko od centier
 odchod mladej vzdelanej generácie z obce
 nedostatok pracovných príležitostí
 útlm poľnohospodárstva
 neobrábaná pôda
 úbytok vzdelaných obyvateľov,
 nedostatok zdrojov na rozvoj
 nedostatok informačných zdrojov a internetovej dostupnosti
 žiadny investor v obci
 chýbajú pracovné príležitosti
 slabý tretí sektor
Príležitosti
 zmena štruktúry poľnohospodárstva
 obnova budov
 podpora reštruktualizácie poľnohospodárstva
 bio výrobky
 pestovanie netradičných plodín
 energetické rastliny
 využitie vodnej nádrže
 využitie liečivej vody v obci
 rozvoj pešej turistiky
 miestne výrobky
 vyriešiť odpadové hospodárstvo
 rozvoj turizmu (pešie trasy)
 rozvoj turistických trás a náučných chodníkov s ostatnými obcami
 vybudovanie funkčného komunitného centra
 zabezpečenie verejného prístupu k internetu
 skrášlenie verejných priestorov
 posilnenie marketingu obce
 organizácia kultúrnych a spoločenských aktivít v obci
Ohrozenia
 nedostatok zdrojov na rozvoj obce
 zmena legislatívy
 regionálne rozdiely
 nepochopenie a neprijatie rozvojovej stratégie občanmi
 sklamanie z nedostavenia okamžitých výsledkov
 pasivita občanov, nevyužitie miestnych zdrojov, spoliehanie sa na externú pomoc
 nedostatok grantových zdrojov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný tímom Hprogress, s.r.o.
24
5. Rozvojová stratégia . Rozvojová stratégia . Rozvojová stratégia . Rozvojová stratégia . Rozvojová stratégia . Rozvojová stratégia . Rozvojová stratégia . Rozvojová stratégia . Rozvojová stratégia
5.1 Ciele a priority
Strategický cieľ – Zníženie miery nezamestnanosti v obci
Priorita 1 – Rozvoj miestneho hospodárstva
Priorita 2 – Rozvoj infraštruktúry
Priorita 3 – Rozvoj životného prostredia
Priorita 4 – Zvýšenie konkurencieschopnosti ľudských zdrojov
5.2 Opatrenia a aktivity
Priorita 1 – Rozvoj miestneho hospodárstva
Opatrenie 1.1 – Podpora rozvoja podnikania v obci
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora začínajúcim podnikateľom
 podpora rozvojových projektov zameraných na rozvoj MSP založených na využití miestnych zdrojov
 podpora začínajúcim podnikateľom a mladým podnikateľom
 podpora cezhraničného podnikania
 podpora e-podnikania
 vytvorenie verejno-privátneho partnerstva s účelom rozvoj podnikania
 rozvoj podnikania založeného na inováciách a moderných technológiách
Podopatrenie 1.1.2 – Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry
 zriadenie inkubátorového domu a podporných služieb podnikateľom
 rozvoj podnikateľskej infraštruktúry, využitie prázdnych objektov na tento účel
Podopatrenie 1.1.3 – Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti podnikania
 motivácia k podnikaniu
 podporné vzdelávanie, zamerané na založenie a rozvoj podnikania
Opatrenie 1.2 – Rozvoj výkonnosti poľnohospodárstva
Podopatrenie 1.2.1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskej produkcie
 zavedenie produkcie s vyššou pridanou hodnotou, bioprodukcie
 rozvoj produkcie energetických rastlín
 posilnenie miestneho spracovania miestnych surovín
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný tímom Hprogress, s.r.o.
25
Podopatrenie 1.2.2 – Modernizácia technológií poľnohospodárskych subjektov
 modernizácia technologického vybavenia subjektov
 modernizácia spracovateľského priemyslu
 založenie spoločného odbytového združenia
 zavádzanie environmentálnych technológií
Opatrenie 1.3 – Rozvoj cestovného ruchu
Podopatrenie 1.3.1 – Spracovanie stratégie rozvoja cestovného ruchu
 spracovanie stratégie rozvoja CR pre obec
 spracovanie spoločnej stratégie rozvoja CR mikroregiónu
Podopatrenie 1.3.2 – Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
 vytvorenie ubytovacích a stravovacích kapacít
 rozvoj infraštruktúry oddychu a rekreácie na báze jazera v katastri obce, rozvoj zimných aj letných športov
 vysporiadanie pozemkov v okolí jazera
 zlepšenie prístupnosti jazera
 rozvoj agroturistických zariadení
 rozvoj podpornej infraštruktúry (oddychové zóny, vleky, kúpaliskovej zóny, atď)
 ochrana, uchovanie a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok, prírodných a iných atraktivít regiónu
 vytýčenie a značenie turistických a cykloturistických trás
Podopatrenie 1.3.3 – Vytvorenie nových produktov CR
 rozvoj tradičných remesiel
 rozvoj sprievodných aktivít na báze miestnych zvykov a kultúry
 vytvoriť originálny a jedinečný imidž produktov CR
 rozvoj atraktívnych produktov v súlade s požiadavkami trhu
Podopatrenie 1.3.4 – Podpora marketingu územia
 vytvorenie vlastného imidžu mikroregiónu
 vydávanie publikácií a informačných materiálov
 zabezpečenie označenia a informačných tabúľ
 vytvoriť turistickú informačnú kanceláriu
 prezentácia na internete
Priorita 2 – Rozvoj infraštruktúry
Opatrenie 2.1 – Rozvoj environmentálnej infraštruktúry
Podopatrenie 2.1.1 – Výstavba kanalizácie a ČOV
 výstavba splaškovej kanalizácie v obci
 výstavba ČOV v obci
 podpora spoločného postupu príprav a realizácie s okolitými obcami
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný tímom Hprogress, s.r.o.
26
Opatrenie 2.2 – Rozvoj lokálnej infraštruktúry
Podopatrenie 2.2.1 – Rozvoj občianskej infraštruktúry (kultúra, školstvo, verejné priestory)
 modernizácia a rekonštrukcia verejných budov obce
 znižovanie energetickej náročnosti objektov
 podpora polyfunkčného využitia málo využívaných objektov
 úprava verejných priestorov
 výstavba oddychového a športového areálu, amfiteátru obce
 rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci
 ochrana a rekonštrukcia pamiatok
 zriadenie komunitného centra
Opatrenie 2.3 – Rozvoj komunikačnej infraštruktúry
 rozvoj internetizácie obce
 rozvoj verejných prístupových bodov
 podpora internetizácie a informatizácie verejnej správy
Priorita 3 – Rozvoj životného prostredia
Opatrenie 3.1 – Odstránenie čiernych skládok, posilnenie separovaného zberu odpadu
 odstránenie čiernych skládok, podpora preventívnych opatrení pre zamedzenie tvorby nových
 posilnenie separovaného zberu odpadu
 podpora aktivít zvyšujúcich environmentálnu uvedomelosť občanov
 vybudovanie zberného dvora
Opatrenie 3.2 – Využitie obnoviteľných zdrojov energie
 realizácia štúdie realizovateľnosti pre využitie obnoviteľných zdrojov energie v obci
 podpora zavedenia takýchto technológií v
Opatrenie 3.3 – Rozvoj environmentálneho vzdelávania
 organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí s environmentálnou témou
 posilnenie environmentálneho vzdelávania detí
Priorita 4 - Zvýšenie konkurencieschopnosti ľudských zdrojov
Opatrenie 4.1 – Prispôsobenie vzdelania požiadavkám trhu práce
Podopatrenie 4.1.1 – Zavedenie systému celoživotného vzdelávania
 zvýšiť úroveň vzdelávania
 rozvoj celoživotného vzdelávania
 zabezpečenie vzdelávania a rekvalifikačných kurzov v súlade s požiadavkami trhu práce
 rozvoj vzdelávania cudzích jazykov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný tímom Hprogress, s.r.o.
27
 vytvorenie vzdelávacieho centra
 zníženie miery sociálnej neprispôsobivosti
Podopatrenie 4.1.2 – Rozvoj informačnej a vedomostnej spoločnosti
 rozvoj počítačovej gramotnosti, ECDL,
 zavedenie moderných metód vzdelávania
 rozvoj e-learningu
Opatrenie 4.2 – Podpora kulúrneho, spoločenského života a sociálnej situácie
Podopatrenie 4.2.1 – Rozvoj tretieho sektora
 založenie rozvojového občianskeho združenia
 posilnenie využívania možností získania finančnej podpory pre rozvojové projekty prostredníctvom práce občianskeho združenie
 rozvoj dobrovoľníctva
 posilnenie účasti občanov na verejných veciach obce
 zapojenie občanov do rozvojových aktivít
Podopatrenie 4.2.2 – Zvýšenie aktivity občanov a posilnenie sociálnej inklúzie
 motivácia nezamestnaných k zamestnaniu/samozamestnaniu
 zavedenie systému poradenstva a informovania pre nezamestnaných
 rozvoj služieb nezamestnaným
 boj proti negatívnym javom dlhodobej nezamestnanosti
 riešenie špecifických problémov obyvateľstva
 podpora komunitných lídrov
 posilnenie komunitných služieb
 zriadenie komunitného centra
Podopatrenie 4.2.3 – Zastavenie starnutia obyvateľstva
 zabezpečiť podporu pre mladé rodiny
 zapojiť mladých ľudí do vecí verejných, motivovať ich k usadeniu sa v obci
 posilniť možnosti zamestnania/samozamestnania sa v regióne
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný tímom Hprogress, s.r.o.
28
6. Akčný plán . Akčný plán . Akčný plán . Akčný plán . Akčný plán . Akčný plán obceobce Priorita 1 - Rozvoj miestneho hospodárstva Opatrenie 1.1 – Podpora rozvoja podnikania v obci Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
 podpora cezhraničného podnikania
9.2020
Podnikatelia, obec.
ERDF, CBC
 podpora e-podnikania
9.2020
Podnikatelia, obec.
ERDF
 rozvoj podnikateľskej infraštruktúry, využitie prázdnych objektov na tento účel
6.2017
Obec, MVO
ERDF
 podporné vzdelávanie, zamerané na založenie a rozvoj podnikania
9.2017
MVO, podn., obec
ESF Opatrenie 1.2 – Rozvoj výkonnosti poľnohospodárstva Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
 rozvoj produkcie bioproduktov a energetických rastlín
9.2020
Podn., obec
PRV, súkr. zdroje
 založenie spracovateľského podniku pre spracovanie miestnych surovín
9.2020
Podn.
PRV, súkr. zdroje
 modernizácia technologického vybavenia subjektov, podpora environmentálnych technológií
9.2014-2020
Podn.
PRV, súkr. zdroje Opatrenie 1.3 – Rozvoj cestovného ruchu Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
 spracovanie stratégie rozvoja CR pre obec a MR
9.2016
MVO, obec
ERDF, vlastné zdroje
 vytvorenie ubytovacích a stravovacích kapacít
9.2016
Podn., obec
ERDF, súkr. zdroje
 vysporiadanie pozemkov v okolí jazera
9.2016
Obec
vlastné zdroje
 zlepšenie prístupnosti jazera
9.2016
Obec
ERDF, ROP
 rekonštrukcia kultúrnych pamiatok
9.2016
Obec, vlastníci
ERDF, ROP, MK, POD
 vytýčenie a značenie turistických a cykloturistických trás
9.2016
MVO, obec,
ERDF, nadácie
 rozvoj tradičných remesiel
9.2016
MVO, podn.
ERDF, ESF, POD
 vytvoriť originálny a jedinečný imidž produktov CR
9.2016
MVO, obec, podnikatelia
ERDF, vlastné zdroje, podnikateľské zdroje
 vydávanie publikácií a informačných materiálov, tabúľ, webová prezentácia
9.2016
MVO, obec
ERDF, vlastné zdroje, podnikateľské zdroje
 vytvoriť turistickú informačnú kanceláriu
9.2016
Obec, MVO
ERDF, súkromné zdroje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný tímom Hprogress, s.r.o.
29
Priorita 2 – Rozvoj infraštruktúry Opatrenie 2.1 – Rozvoj environmentálnej infraštruktúry Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
 výstavba splaškovej kanalizácie v obci
9.2018
Obec
ERDF, EF
 výstavba ČOV v obci
9.2020
Obec
ERDF, EF Opatrenie 2.2 – Rozvoj lokálnej infraštruktúry Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
 modernizácia a rekonštrukcia verejných budov obce, podpora ich multifunkčného využitia
3.2019
Obec, MVO
ERDF, POD, MK
 výstavba oddychového a športového areálu, amfiteátru obce
3.2019
Obec, MVO, podn.
ERDF
 rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci
3.2019
Obec
ERDF
 zriadenie komunitného centra
6.2016
Obec, MVO
ERDF, ESF, nadácie Opatrenie 2.3 – Rozvoj komunikačnej infraštruktúry Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
 rozvoj internetizácie obce
9.2018
podnikatelia, obec
ERDF, MDPT
 rozvoj verejných prístupových bodov
9.2018
MVO, obec
ERDF, MDPT, podn. Priorita 3 – Rozvoj životného prostredia Opatrenie 3.1 – Odstránenie čiernych skládok, posilnenie separovaného zberu odpadu Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
 posilnenie separovaného zberu odpadu
6.2016
Obec
ERDF, EF, REC Opatrenie 3.2 – Využitie obnoviteľných zdrojov energie Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
 realizácia štúdie realizovateľnosti pre využitie obnoviteľných zdrojov energie v obci
6.2016
Obec
ERDF, NNI, REC, EF
 zavedenie takýchto technológií
3.2020
Obec, podn.
ERDF, NNI, REC, EF Opatrenie 3.3 – Rozvoj environmentálneho vzdelávania Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
 organizácia spoločenských a kultúrnych podujatí s environmentálnou témou
6.2014-2020
Obec, škola, materská škôlka
EF, MŠ, nadácie
 posilnenie environmentálneho vzdelávania detí
9.2014-2020
Obec, škola, materská škôlka, MVO
MŠ, vlastné zdroje Priorita 4 - Zvýšenie konkurencieschopnosti ľudských zdrojov Opatrenie 4.1 – Prispôsobenie vzdelania požiadavkám trhu práce Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný tímom Hprogress, s.r.o.
30
 rozvoj vzdelávania cudzích jazykov a IKT
3.2018
MVO, obec
ESF, vlastné zdr.
 vytvorenie vzdelávacieho centra
9.2018
Obec, MVO
ERDF, ESF,
 školenia zamerané na zníženie miery sociálnej neprispôsobivosti
9.2015
MVO, obec
MPSVR, ESF
 zavedenie moderných metód vzdelávania
6.2019
Obec
ESF, MŠ Opatrenie 4.2 – Podpora kultúrneho, spoločenského života a sociálnej situácie Aktivita Časový harmonogram Zodpovednosť Finančný plán Zdroj
 založenie rozvojového občianskeho združenia
3.2016
Obec
vlastné zdroje
 zapojenie občanov do rozvojových aktivít
6.2014-2020
MVO, obec
OSF, vlastné zdr.
 zavedenie systému poradenstva a informovania pre nezamestnaných
6.2016
MVO
ESF, MPSVR
 zriadenie komunitného centra, posilnenie komunitných služieb
9.2016
MVO, obec
ESF, vlastné zdroje, nadácie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný tímom Hprogress, s.r.o.
31
Tabuľka 1- Základné demografické ukazovatele ....................................................................................................................................................4
Tabuľka 2- Prirodzený prírastok obyvateľstva obce .................................................................................................................................................... 6
Tabuľka 3- Migračné saldo obyvateľstva obce ............................................................................................................................................................ 7
Tabuľka 4- Náboženské zloženie obyvateľstva obce ................................................................................................................................................... 7
Tabuľka 5- Národnostné zloženie obyvateľstva obce .................................................................................................................................................. 9
Tabuľka 6- Vzdelanostná úroveň obyvateľstva ......................................................................................................................................................... 10
Tabuľka 7- Vývoj počtu podnikateľských subjektov v obci ...................................................................................................................................... 12
Tabuľka 8- Vývoj a štruktúra nezamestnanosti (k 31.12. príslušného roka) ............................................................................................................. 14
Tabuľka 9- Veková štruktúra nezamestnaných obyvateľov ....................................................................................................................................... 15
Tabuľka 10- Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných obyvateľov ........................................................................................................................... 16
Tabuľka 11- Odvetvia hospodárstva v ktorých obyvatelia obce pracujú ................................................................................................................... 17
Tabuľka 12- Stav bytového fondu .............................................................................................................................................................................. 19
Tabuľka 13- Vek domového fondu ............................................................................................................................................................................ 19
Graf 1- Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2009-2013 ................................................................................................................................................. 5
Graf 2- Zloženie obyvateľov podľa veku ..................................................................................................................................................................... 5
Graf 3- Prehľad prirodzeného prírastku obyvateľov .................................................................................................................................................... 6
Graf 4- Prehľad migrácie obyvateľstva ........................................................................................................................................................................ 7
Graf 5- Náboženské zloženie obyvateľstva .................................................................................................................................................................. 8
Graf 6- Národnostné zloženie obyvateľstva ................................................................................................................................................................. 9
Graf 7- Štruktúra vzdelanostnej úrovne obyvateľstva ............................................................................................................................................... 10
Graf 8- Vývoj miery nezamestnanosti ....................................................................................................................................................................... 15
Graf 9- Veková štruktúra evidovaných nezamestnaných ........................................................................................................................................... 16
Graf 10- Vzdelanostná úroveň nezamestnaných obyvateľov ..................................................................................................................................... 17
Graf 11- Vývoj počtu podnikateľských subjektov v obci .......................................................................................................................................... 18
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec
Spracovaný tímom Hprogress, s.r.o.
32
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa:

  • MH
    Milan HutkaRespond
    Added 28. september, 10:18 from 176.116.111.***
    Chcem upozorniť na chybu v PHSR obce Chrámec, nie na roky 2014-2020, ale 2014-2120. Ešte aj tento rok je otázny, čo napr. potvrdzuje fakt, že len po troch rokoch sa dokument zverejňuje. Určite mu bude predchádzať verejná diskusia, úpravy a schvaľovanie, no ale čo - do konca volebného obdobia času dosť.

Add comment