Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa MŠ

  • Added: 16.01.2018   |   12 readings / views

OBEC CHRÁMEC, č. 38 , 980 42 Rimavská Seč

Obec Chrámec v y h l a s u j e podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na vymenovanie riaditeľa Materskej školy Chrámec

s predpokladaným nástupom od 1. marca 2018

Požadované predpoklady pre uchádzačov:

a) kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti

- získanie profesijných kompetencií absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho

programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania

( podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z.) a získanie požadovaného stupňa vzdelania

pre kategóriu učiteľ v podkategórii učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (podľa §7 ods. 2 a § 13

písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.),

- absolvovanie prvej atestácie,

- kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné požiadavky a požiadavky vzdelania pre

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského

zariadenia stanovené vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z.,

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé

kategórie pedagogických zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z.

b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ( § 3 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.).

Iné kritériá a požiadavky:

Uchádzač v súvislosti o obsadzovanou funkciou musí splňovať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti

podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z. o pedagogických

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:

- bezúhonnosť ( podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. ),

- zdravotná spôsobilosť ( podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. ),

- ovládať štátny jazyk ( podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z. ),

- ovládať školskú legislatívu vzťahujúcu sa na materskú školu.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška do výberového konania,

- štruktúrovaný profesijný životopis,

- overené kópie dokladov o vzdelaní,

- doklad o bezúhonnosti – výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

- písomne spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy,

- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy alebo školského

zariadenia podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov, o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch, ktoré

účastník predkladá do výberového konania,

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania ( podľa zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ).

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť

v zalepenej obálke označenej ,,Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Materskej školy Chrámec -

Neotvárať !“ v termíne do 05.02.2018 na adresu: Obec Chrámec

Obecný úrad č.38,

980 42 Rimavská Seč

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,

ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto

výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Chrámci,dňa 10.01.2018 Marta Benedeková,starostka obce


Currently, there is no comment available