Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Pozvánka na zasadnutie OZ

  • Added: 17.06.2020   |   8 readings / views

Marta Benedeková, starostka obce Chrámec

_________________________________________________________

V Chrámci,dňa 17.06.2020

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom

                                              zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chrámec, ktoré sa uskutoční dňa

                                    24.06.2020 / v stredu / o 16.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie Záverečného účtu obce Chrámec za rok 2019.

4./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2020.

5./ Schválenie Návrhu VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými

stavebnými odpadmi na území Obce Chrámec

6./ Zmena rozpočtu obce Chrámec.

7./ Schválenie jednorázovej nenávratnej výpomoci pre Moniku Ráczovú so štyrmi maloletými

deťmi.

8./ Rôzne aktuálne otázky obce.

9./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

10./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

11./ Záver.

Žiadam všetkých pozvaných o dochvíľnu a bezpodmienečnú účasť.

                                                                Marta Benedeková

                                                                   starostka obce

    Currently, there is no comment available

    add comment