Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Pozvánka na zasadnutie OZ

  • Added: 13.08.2019   |   4 readings / views

Marta Benedeková, starostka obce Chrámec

_________________________________________________________

V Chrámci,dňa 13.08.2019

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

                                         zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chrámec,

                                       ktoré sa uskutoční dňa 15.08.2019 / vo štvrtok / o 19.00 hod.

                                      v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie podania Žiadosti na MV SR – výzva zameraná na

podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry,

kód výzvy OPLZ-P06-SC611-2019-1 a schválenie

spolufinancovania projektu vo výške 5%.

4./ Schválenie prijatia poskytnutej podpory formou dotácie z

Environmentálneho fondu projektu „Zvyšovanie energetickej

účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec

vrátane zatepľovania“ a spolufinancovania vo výške 5%

nákladov z iných zdrojov.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

Žiadam všetkých pozvaných o dochvíľnu a bezpodmienečnú

účasť.

Marta Benedeková

starostka obce

    Currently, there is no comment available

    add comment