Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Vyhlásenie voľby HKO

  • Pridané: 05.01.2017   |   19 čítaní / zobrazení

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Chrámec

Obecné zastupiteľstvo v Chrámci vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Chrámec s nasledovnými podmienkami:

Povinné podmienky:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace /rozhodujúci je dátum konania voľby/
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- doklad o vzdelaní - fotokópia príslušného dokladu o najvýššom dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.
  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise a v prihláške

Všeobecné podmienky:

- minimálne šesť rokov praxe v oblasti kontroly
- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie šesť rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá
  obecnému zastupiteľstvu, ktorému predkladá správu o svojej činnosti
- vykonáva kontrolu v rozsahu kontrolnej činnosti podľa ustanovení § 18d a § 18f zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
  znení
- funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej
  osoby, ktorej zriadovateľom alebo zakladateľom je obec,iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, prípadne v inom
  kontrolnom orgáne obce

Hlavný kontrolór obce bude vykonávať svoju činnosť v Obci Chrámec s pracovným úväzkom 0,10.
Miestom konania voľby hlavného kontrolóra obce bude zasadačka Obecného úradu v Chrámci dňa 26.1.2017 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva so začiatkom o 16:15 hod.
Písomné prihlášky kandidátov musia byť doručené na adresu: Obec Chrámec, Chrámec č.38 najneskôr do 23.1.2017 do 15:00 hod.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky zašlú alebo osobne doručia v zalepenej obálke označenej Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať na adresu: Obec Chrámec,Chrámec č.38, 980 42 Rimavská Seč.

Posúdenie splnenia náležitostí prihlášok s prílohami jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra vykoná starostka obce so zapisovateľkou obce. Uchádzač, ktorý spĺňa predpísané požiadavky, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním. Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov, po ktorom sa uskutoční verejné hlasovanie.

Predsedajúci dá hlasovať o každom kandidátovi zvlášť, a to v abecednom poradí (podľa priezviska). Po každom hlasovaní o jednotlivom kandidátovi predsedajúci vyhlási počet získaných hlasov každého kandidáta. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 18a ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, Obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie vykoná zástupca starostky obce.

O výsledkoch volieb hlavného kontrolóra obce budú všetci kandidáti písomné informovaní.

Starostka obce je povinná s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrieť pracovnú zmluvu.

V Chrámci dňa 16.12.2016

                                                                                                                Marta Benedeková

                                                                                                                  starostka obce


    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár