Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Pozvánka za zasadnutie OZ

  • Pridané: 11.09.2020   |   2 čítaní / zobrazení

         Marta Benedeková, starostka obce Chrámec

_________________________________________________________

                                                                                                  V Chrámci,dňa 11.09.2020

P O Z V Á N K A

        V súlade s ustanovením § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR  č.369/1990 Zb. o obecnom

                                          zriadení  v znení neskorších predpisov

zvolávam  

     zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chrámec,   ktoré sa uskutoční dňa

                            16.09.2020 / v stredu / o 16.00 hod.

                      v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

 1./ Zahájenie zasadnutia.

     a./ Určenie zapisovateľa

     b./ Určenie overovateľov zápisnice.

     c./ Voľba návrhovej komisie.

     d./ Schválenie programu rokovania.

 2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

 3./ Schválenie použitia rezervného fondu.

 4./ Rôzne aktuálne otázky obce.

 5./ Zmena rozpočtu obce Chrámec.

 6./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

 7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

 8./ Záver.

 

     Žiadam všetkých pozvaných o dochvíľnu a bezpodmienečnú účasť.

 

                                                                                                       Marta Benedeková

                                                                                                           starostka obce

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár