Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Pozvánka na zasadnutie OZ

  • Pridané: 06.03.2020   |   2 čítaní / zobrazení

             Marta Benedeková, starostka obce Chrámec

                     _________________________________________________________

V Chrámci,dňa 06.03.2020

P O Z V Á N K A

                      V súlade s ustanovením § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom

                           zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

            zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chrámec, ktoré sa uskutoční dňa

                               10.03.2020 / v utorok / o 15.30 hod.

v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Správa HKO o vykonaných kontrolách v roku 2019.

4./ Schválenie Návrhu VZN č. 1/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na

území obce Chrámec.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

Žiadam všetkých pozvaných o dochvíľnu a bezpodmienečnú účasť.

                                  Marta Benedeková

                                      starostka obce

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár