Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Pozvánka na zasadnutie OZ

  • Pridané: 18.03.2019   |   8 čítaní / zobrazení

                         Marta Benedeková, starostka obce Chrámec

  _________________________________________________________

                                                                           V Chrámci,dňa 18.03.2019

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

     zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chrámec,

   ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2019 / v stredu / o 16.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Ročná správa HKO o vykonaných kontrolách za rok 2018.

4./ Zmena rozpočtu.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Všeobecná rozprava.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

Žiadam všetkých pozvaných o dochvíľnu a bezpodmienečnú účasť.

                                                      Marta Benedeková

                                                         starostka obce

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár