Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Pozvánka na zasadnutie OZ

  • Pridané: 17.12.2018   |   9 čítaní / zobrazení

Marta Benedeková, starostka obce Chrámec

_________________________________________________________

V Chrámci,dňa 17.12.2018

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 12 ods.1 tretej vety zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

                             ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec,

                                    ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2018 / vo štvrtok /o 13.00 hod.

                                      v zasadačke Obecného úradu s nasledovným programom:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

b./ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení

novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného

obecného zastupiteľstva.

c./ Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie

insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia

novozvolenou starostkou.

d./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného

zastupiteľstva.

e./ Vystúpenie starostky obce.

2./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia,voľba

návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

3./ Vymenovanie zástupcu starostu.

4./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného

zastupiteľstva.

5./ Zriadenie komisií,voľba ich predsedov a členov – komisia

na ochranu verejného záujmu.

6./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

obce na I. polrok 2019.

7./ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu

obce na rok 2019 – 2021.

8./ Schválenie Návrhu rozpočtu obce na rok 2019 – 2021.

9./ Určenie platu starostky obce v súlade so zákonom

č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov

starostov obcí v znení neskorších predpisov.

10./ Schválenie zásad odmeňovania poslancov.

11./ Návrh na vyplatenie mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra

obce

12./ Oboznámenie poslancov s VZN obce na rok 2019.

13./ Vymenovanie inventarizačnej komisie.

14./ Rôzne aktuálne otázky obce.

15./ Všeobecná rozprava.

16./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

17./ Záver.

Žiadam všetkých pozvaných o dochvíľnu a bezpodmienečnú

účasť.

                                                                      Marta Benedeková

                                                                       starostka obce

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár