Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Návrh rozpočtu obce Chrámec na rok 2016-príjmy

  • Pridané: 30.11.2015   |   29 čítaní / zobrazení
Návrh rozpočtu obce Chrámec na rok 2016
Bežný rozpočet: Príjmy v €
ProgramZdrojoddielpoložkaAUtextRozpočet v €
111,00 312 012,00 001 transfer-stavebný úrad 411,00
111,00 312 001,00 002 transfer-ŽP 39,00
111,00 312 001,00 003 Transfer-CDaMK 19,00
111,00 312 001,00 004 Transfer-Regob 146,00
111,00 312 001,00 005 Transfer-MŠ školské potreby 166,00
111,00 312 001,00 006 transfer- MŠ strava 2 665,00
111,00 312 001,00 007 Transfer-MŠ 1 411,00
111,00 312 001,00 Transfer – Voľby 1 000,00
111,00 312 001,00 Transfer zo ŠR- soc.dávky 12 000,00
111,00 312 001,00 008 Transfer-AČ 18 882,00
111,00312 001,00 004Transfer – TSP plat.tarif.,osob.15 817,00
111,00312 001,00 Transfer - § 5427 702,00
41,00 111 003,00 výnos dane z príjmov 111 766,00
41,00 121 001,00 daň z pozemkov 9 890,00
41,00 121 002,00 daň zo stavieb 1 293,00
41,00 133 001,00 daň za psa 362,00
41,00 133 013,00 popl.za komun.odpad 3 000,00
41,00 212 003,00 z prenajatých budov 300,00
41,00 221 004,00 ostatné poplatky 500,00
41,00 223 001,00 popl.za predaj výrob.,tovarov,sl. 100,00
41,00 223 001,00 popl.za kosenie 100,00
41,00 223 001,00 popl.za relácie 150,00
41,00 223 001,00 kuka nádoby 110,00
41,00 223 003,00 za stravné aj popl. za stravné 300,00
41,00 223 003,00 stravné lístky zamest. OcU 1 000,00
41,00 212 003,00 nájomné zo soc.bytov – NBNŠ 3 092,00
41,00 212 003,00 rezervný fond – NBNŠ 768,00
41,00 212 003,00 poplatok za vodu – NBNŠ 4 560,00
41,00 212 003,00 poistenie budovy - NBNŠ 432,00
41,00 212 003,00 ele.za spoloč.priestory - NBNŠ 192,00
41,00 212 003,00 úver ŠFRB - NBNŠ 3 056,00
41,00 243 000,00 úrok z finanč.hospodárenia 11,00
SPOLU 221 240,00
Finančné operácie
41,00 454 000,00 zost.prostr.z predch.rokov
41,00 454 000,00 tvorba rezervného fondu 1 292,00
Spolu 1 292,00
Kapitálový rozpočet
111,00 321,00 Rekonštrukcia HPC 413 175,00
111,00 321,00 Projekt.dokument.k HPC 4 350,00
111,00 321,00 Rekonštrukcia miest.komunik. 100 000,00
111,00 321,00 Projekt.dok.k miestn.komunik. 4 000,00
111,00 321,00 Zásob.dodáv.pitnej vody 6 446,00
111,00 321,00 Dotácia z ÚV Kult.národ.menšín 3 000,00
SPOLU 530 971,00
PRÍJMY CELKOM 753 503,00
Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 30.11.2015

Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár