Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
5/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Návrh rozpočtu obce Chrámec na rok 2016

  • Pridané: 30.11.2015   |   27 čítaní / zobrazení
Návrh rozpočtu obce Chrámec na rok 2016
Bežný rozpočetVýdavky v €
ProgramZdrojoddielpoložkaAUtextRozpočet v €
111062006410131Transfer -stavebný úrad411,00
111062006410133Transfer – CD a MK19,00
11106200641013Transfer ŽP39,00
11106200641013Transfer Regob146,00
11116000611000000AČ tarifné platy6 048,00
11106200621000000Poistné ZP603,00
11106200625001000AČ NP85,00
11106200625002000SP-starobné poist.847,00
11106200625003000AČ ÚP49,00
1116200625004000AČ-IP182,00
11106200625005000AČ-poist.v nezamestn.61,00
11106200625007000AČ-RSFS288,00
11106200633006000Všeobec.materiál-AČ10 503,00
41111633006005Všeobec.materiál – MOS600,00
11101111611000004Transfer – TSP plat.tarif.,osob.11 540,00
11101111623004TSP poistné do ZP1 154,00
11101111625001004TSP nemocenské poistenie182,00
11101111625002004TSP starobné poistenie1 716,00
11101111625003004TSP úrazové poistenie92,00
11101111625004004TSP invalidné poistenie396,00
11101111625005004TSP poistenie v nezamestn.145,00
11101111625007004TSP – RSFS592,00
11106200611000Tarifný plat §54 / 95%/20 520,00
11106200623poistné do ZP-§542 052,00
11106200625001nemocenské poistenie § 54288,00
11106200625002starobné poistenie § 542 873,00
11106200625003úrazové poistenie § 54165,00
11106200625004invalidné poistenie § 54616,00
11106200625005poistenie v nezamestnanosti § 54206,00
11106200625007RSFS § 54975,00
4106200611000Tarifný plat §54 / 5%/1 360,00
4106200623poistné do ZP-§54136,00
4106200625001nemocenské poistenie § 5420,00
4106200625002starobné poistenie § 54191,00
4106200625003úrazové poistenie § 5411,00
4106200625004invalidné poistenie § 5441,00
4106200625005poistenie v nezamestnanosti § 5414,00
4106200625007RSFS § 5465,00
111133641013Transfer – Voľby 1 000,00
1111070642026Transfer zo ŠR – soc.dávky12 000,00
41111611000001OcÚ plat tarifný28 000,00
41111611000002Dohody-OcÚ1 200,00
41111611000003Mzda poslancov600,00
41111621000000OcÚ poistné do ZP2 860,00
41111625001000OcÚ nemocenské poist.418,00
41111625002000OcÚ starobné poist.4 004,00
41111625003000OcÚ úrazové poist.239,00
41111625004000OcÚ invalidné poist.858,00
41111625005000OcÚ poist.v nezamestn.286,00
41111625007000OcÚ -RSFS1 416,00
41111631001000Cestovné náhrady1 600,00
41111632001001Energia8 800,00
41111632001002Plyn500,00
41111632003001poštov.a telekom.služby1 200,00
41111632004001internet200,00
41111633004001prev.stroje,náradia800,00
41111633006000všeobecný materiál2 000,00
41111633006002všeobe.mater.-čistiace potr.200,00
41111633009000knihy, časopisy,noviny180,00
41111633015000palivo ako zdroj energie1 400,00
41111633016000reprezentačné500,00
41111634001001Palivo,mazivá300,00
41111635002000údržba výpočtovej techniky1 000,00
41111635005000údržba filtračného zariadenia250,00
41111635004001údržba prevádzkových strojov600,00
41111635006000údržba budov a objektov1 500,00
41111637001000školenie kurzy120,00
41111637004001všeobecné služby2 000,00
41111637005000špeciálne služby400,00
41111637014001stravovanie OcÚ-stravné lístky3 760,00
41111642006000členské príspevky280,00
41111651002000splácanie úrokov bankám300,00
41112637012000poplatky bankám500,00
41320633006000všeobecný materiál,PO.ochrana200,00
4105100637004000všeobecné služby,TKO6 500,00
4108100642001000BT obč. Združeniam250,00
41820633200Športový deň,súťaž vo varení1 400,00
41820637200000Mikulášsky večierok300,00
41820637200Maškarný ples300,00
41820637200Deň dôchodcov800,00
41111635200Fond údržby a prev.NB NŠ768,00
41111635200Poistenie budov NB NŠ432,00
41111635200Poplatok za vodu NBNŠ-žumpa4 560,00
41111635200Ele.za spoloč.priestory – NBNŠ192,00
41111635200Splácanie úveru ŠFRB – úrok416,00
Spolu OcÚ162 660,00
1119111633009001Transfer-školské potreby166,00
1119111616Transfer - MŠ 1 411,00
419111611000003MŠ mzdy17 352,00
419111621000003MŠ poistné do ZP1 735,00
419111625001003MŠ nemocenské243,00
419111625002003MŠ starobné2 430,00
419111625003003MŠ úrazové139,00
419111625004003MŠ invalidné521,00
419111625005003MŠ na poistenie nezamest.174,00
419111625007003MŠ poistné do RF824,00
419111633006003všeobecný materiál600,00
SPOLU MŠ25 595,00
4109601611000004ŠJ mzdy8 800,00
4109601621000004ŠJ poistné do ZP880,00
4109601625001004ŠJ nemocenské123,00
4109601625002004ŠJ starobné1 232,00
4109601625003004ŠJ úrazové70,00
4109601625004004ŠJ invalidné264,00
4109601625005004ŠJ na poistenie v nezamest88,00
4109601625007004ŠJ poistné do RF418,00
4109601633006004ŠJ všeobecný materiál400,00
111620637014004Transfer - MŠ strava2 665,00
SPOLU ŠJ14 940,00
Spolu – Bežné výdavky203 195,00
Finančné operácie
41112821007Splácanie úveru ŠFRB-istina2 640,00
41112821005001Splácanie domácej istiny2 400,00
41111814001Rezervný fond0
Spolu5 040,00
Kapitálový rozpočet
111540717002Rekonštrukcia HPC 413 175,00
111540716Projekt.dokument.k HPC 4 350,00
111640717002Rekonštrukcia miest.komunik. 100 000,00
111640716Projekt.dok.k miestn.komunik. 4 000,00
111820719200Zásob.dodáv.pitnej vody 6 446,00
41820719200Zásob.dodáv.pitnej vody-vl.zdroj 720,00
111820719200Dotácia z ÚV Kult.národ.menšín 3 000,00
Spolu531 691,00
VýdavkyCelkom739 926,00
Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 30.11.2015

Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár